<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d-3568594152195074986', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

จตุคำ

จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
ส่วนกระแสความศรัทธาในองค์จตุคามรามเทพ ที่กำลังมีการจัดสร้างกันทั้งบ้านทั้งเมือง ทำให้พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เกิดไอเดียทำขนมคุกกี้จตุคำรุ่นฉุกคิด 4 คำรวยโคตร ออกมาขายเพื่อเตือนสติผู้คนให้ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น ตอนเช้าวันเดียวกัน พระพยอมได้ไปเทศนาธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชนกว่า 500 คน ฟัง ที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์ หลังจากนั้นพระพยอมให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้คนหันมาหาคำสอนมงคล ซึ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าวัตถุมงคล โลกเรารอดมาด้วยคำสอนที่ดีงาม สอนให้เมตตากรุณา ทำให้คนหยุดฆ่าฟันล้างผลาญ สอนให้รู้ทุกข์ สาเหตุการเกิดทุกข์ มนุษย์ก็จะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ ความทุกข์ของมนุษย์น้อยลง ไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่ง ไม่ต้องหาจตุคามฯมาเป็นที่พึ่ง ส่วนชื่อรุ่นของจตุคามฯ บางครั้งมากเกินไป เช่น รวยไม่มีเหตุผล รวยล้นฟ้า ฯลฯ สำหรับคุกกี้จตุคำนั้น พระพยอมกล่าวว่า มีคนมาจองเยอะจนผลิตไม่ทัน วันหนึ่งทำได้ 200 กระป๋อง ไม่พอเพียง ซึ่งวัดต้องการ 3,000 กระป๋อง และทราบว่าที่สวนจตุจักรมีการทำของปลอมเลียนแบบแล้ว อย่างไรก็ตามมีคนด่าว่า ถ้าออกจตุคำมาเยอะ ทำให้จตุคามฯค้างสต๊อกขายไม่ออก อาตมาจะรับผิดชอบหรือไม่ จะมาเหมาเลยหรือเปล่า อาตมาจึงปลง นี่แหละคิดจะทำงานใหญ่ก็ต้อง เตรียมเจ็บตัวบ้างแหมโดนใจผมจริงๆครับ จะบ้าเหรอขายจตุคามไม่ได้ จะให้พระพยอมท่านรับผิดชอบ คิดได้งัยเนี่ย
คุกกี๊ จตุคำ ให้ข้อคิดดีๆ กันตรงๆ ทำได้รวยครับ "อุ อา กา สะ" แปลว่า "ขยันหา ขยันเก็บ เลือกคบ เลือกใช้"
พระดีๆที่ยังยึดมั่นในคำสอนของศาสดา และแก่นแท้ของศาสนา ยังมีอยู่ครับ
Wednesday, June 20, 2007 at 09:20
  Post a Comment »
 

My Profile

 My name: Zena
My Home: Klongsamwa, Bangkok, Thailand

View my complete profile


Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.