<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d-3568594152195074986', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

วิสัยทัศ ท่าน รมว. กระทรวง ICT ในรัฐบาลรักษาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะรัฐประหาร

จากข่าวร้อนที่ Blognone มีสองประเด็นที่น่าสนใจผมขอ Quoteมาเลยแล้วกัน

ส่วนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไอที รมว.ไอซีที กล่าวว่า เอ็มเบดเด็ด ซอฟต์แวร์เป็นโครงการที่สำคัญ โดยสำนักงานส่ง เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า จะตั้งศูนย์พัฒนาเอ็มเบดเด็ด ซอฟต์แวร์ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเร็วๆ นี้ ส่วนด้านแอนิเมชันซิป้าทำอยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับว่า ไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ขณะที่ซอฟต์แวร์เฮ้าได้สั่งให้ซิป้าส่งเสริมต่อไป สำหรับโอเพนซอร์สมองไม่เห็นประโยชน์เท่าไรครับ ฯพณฯ มองว่า Opensource ไม่เห็นมีประโยชน์เท่าใหร่ เกิดอะไรขึ้นกับวิสัยทัศของท่าน ในขณะที่ EU กำลังสนับสนุน Opensource กันอย่างจริงจัง ถ้ามันไกลไป ไกล้เข้ามาหน่อย Japan มีตำบลที่ใช้ Opensource ในส่วนของราชการทั้งหมด ถ้ามองว่าสเกลตำบลมันเล็กไป ที่จีนสนับสนุน Opensource ใ้ห้เป็น OS แห่งชาติ แล้วเกิดอะไรขึ้น ฯพณฯ ของกระทรวงที่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นถึง รศ.ดร. ครับท่านอ่านไม่ผิด รองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ กลับมองไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อันใด

อย่างน้อยที่สุด ไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาต่อยอด หรือการสร้างนวัฒกรรมใดๆ แค่เพียงการได้ Opensource มาทดแทนซอฟแวร์ทางธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายที่รั่วใหลออกนอกประเทศได้ แค่เพียงเท่านี้ก็น่าจะถือว่ามันมีประโยชน์ได้แล้ว เอาหล่ะอาจเป็นได้ที่ ฯพณฯ น่าจะมีความรู้และความสามารถเหนือกว่าผม น่าจะมองการไกลมากกว่าผม ท่านอาจจะมีมุมมองที่ถูกต้องก็เป็นได้ หากเป็นเช่นนั้นจริง ประเทศเราจะต้องเจริญแน่ๆครับ ผมรับรอง เพราะวิสัยทัศ ฯพณฯ ของเราเหนือล้ำกว่า ผู้นำของ EU มองการไกลกว่าจีน ซะอีก

อีกหนึ่งประเด็นคือ Quote นี้ครับ
"ร ศ.ดร.สิทธิชัย กล่าวถึงนโยบายในการควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตว่า กระทรวงไอซีทีเคยสั่งปิดเว็บไซต์ครั้งเดียว เป็นเวลาครึ่งวัน ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลังจากนั้น ไม่เคยสั่งปิดเว็บไซต์ใดๆ อีกเลย นอกจากการดำเนินการฟ้องเว็บไซต์ที่มีเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ในระยหลั งๆ มีมากและน่าเกลียด แต่ไม่เชื่อว่า จะมีคนไทย หรือ แม้กระทั่งอดีตรัฐบาลเป็นคนทำ"

การกระทำนี้เห็นได้ชัดเจนถึงเสรีภาพของเราที่กำลังถูกคุกคาม นี่หรือสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นการถูกต้องแล้วที่ประชาธิปไตยถูกล้มล้างด้วยการทำรัฐประหาร มันเป็นการถูกต้องแล้วหรือกับการเล่นนอกกฎและกติกา ที่เราเคยเรียกร้อง และร่ำร้องอยากจะได้เมื่อ 10 ปีก่อน รัฐบาลรักษาการที่ไม่ได้มาจากการคัดสรรค์ตามกระบวนการณ์ประชาธิปไตย มีความสามารถเพียงพอหรือไม่ ? เราตรวจสอบได้หรือไม่ ? เราไม่พอใจได้หรือไม่ ? เรามีทางออกสำหรับกรณีนี้อย่างไร ? เราจะมีเสรีภาพเหลืออีกแค่ใหน ?

ใครบอกผมได้ ?
Update: เพิ่มเติมความคิดเห็นของพี่เทพต่อคำพูดของ ฯพณฯ
Thursday, November 16, 2006 at 14:24
  Post a Comment »
 

My Profile

 My name: Zena
My Home: Klongsamwa, Bangkok, Thailand

View my complete profile


Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.