<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d-3568594152195074986', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

ถึงเวลาที่เราจะรักษา สิทธิและเสรีภาพของเราแล้ว

ไปเจอมาที่ บลอกของอ.มะนาวครับ มาช่วยกันรักษา อินเทอร์เนทให้มันอิสระและคงความมีเสรีภาพเอาไว้ต่อไปกันเถอะครับ
เรียน เพื่อนร่วมอุดมการณ์ เรามีความคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยในเรื่องการเซ็นเซอร์เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตอย่างผิดกฎหมาย เราเชื่อในสิทธิเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพที่ปราศจากการถูกเซ็นเซอร์ เราต้องการคุณ คุณจะร่วมมือกับเราหรือไม่? เพียงร่วมลงลายมือชื่อในการเรียกร้องนี้ (โปรดตอบกลับทางอีเมลพร้อมข้อมูลส่วนตัว) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม 2547 ว่ามีเว็บไซต์ทั้งหมด 1,247 แห่ง ถูกสั่งปิดโดยระงับการเผยแพร่ในประเทศไทย และในเดือนมกราคม 2549 จำนวนดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 เว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 เว็บไซต์มากกว่า 12,000 แห่ง ต่างถูกระงับการเผยแพร่ จากแหล่งข่าวของเราเปิดเผยว่ากระทรวงฯ นั้นได้ว่าจ้างข้าราชการประจำมากกว่า 60-70 คน โดยมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำการปิดเว็บไซต์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่ารัฐบาลกระทำโดยปราศจากความคิดเห็นของประชาชนหรือสามัญสำนึกใดๆ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการกีดขวางการเข้าสู่ข้อมูลผ่านพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และหน้าที่ได้ถูกทดบันทึกไว้ (หน้าแคช) ของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอย่างกูเกิล ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน เว็บไซต์ประเภทกระดานแสดงความคิดเห็นก็ถูกปิดกั้น และการที่ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายไกรสร พรสุธี ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ถือว่าเป็นลางร้ายอย่างยิ่งสำหรับเสรีภาพ การจำกัดเส้นทางของประชาชนในการเข้าสู่ข้อมูล ผลงานวิจัยทางวิชาการ สื่อเสรี และการแข่งขันทางธุรกิจ และอื่นๆ ถ้าเรายอมให้สิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยเหล่านี้ค่อยๆ บั่นทอนสิทธิเสรีภาพของเรา ดังเช่นการควบคุมอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ เสรีภาพอื่นๆ ของเราก็อาจจะโดนลดทอนตามไปด้วยในอนาคต ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแสดงความคิดเห็นออกมา ทางเรามีความยินดีในการเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ของคุณ เราต้องการเพื่อนผู้มีมันสมอง หัวใจ และความกล้าหาญ (ยืมมาจากเรื่องพ่อมดแห่งอ๊อซ) เราได้ทำการติดต่อทนายความด้านรัฐธรรมนูญผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจึงไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ และเราจะดำเนินการทุกอย่างแทนคุณ ดังนั้นสิ่งนี้จะไม่กระทบเวลาของคุณแต่อย่างใด และแน่นอนเรายินดีที่จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากคุณ ถ้าคุณไม่สนใจ กรุณาส่งผ่านจดหมายฉบับนี้ให้เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณ ที่คุณคิดว่าเขาจะสนใจหรือคุณอาจจะส่งข้อมูลติดต่อบุคคลเหล่านั้นให้แก่เรา เพื่อที่เราจะได้ทำการติดต่อเขาได้โดยตรง จดหมายที่แนบท้ายมานี้จะอธิบายข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ในประเทศและระหว่างประเทศมีผลกระทบที่สำคัญต่อความสำเร็จในการเรียกร้องครั้งนี้ แต่เวลาที่เหมะสมก็เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าว เรื่องเหล่านี้จึงห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด โดยเริ่มแรกแล้วเรามีความต้องการที่จะนำเรื่องนี้สู่การพิจารณาของศาล แต่เราได้รับการแนะนำว่าทางที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือทำคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะสร้างความสนใจแก่สาธารณชนในเรื่องนี้ โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้พร้อมกับการร่วมลงลายมือชื่อและข้อมูลติดต่อของท่าน ขอบคุณ ติดต่อ สุภิญญา กลางนรงค์ (ภาษาไทย) CJ Hinke (English)
Thursday, November 16, 2006 at 15:36
  Post a Comment »
 

My Profile

 My name: Zena
My Home: Klongsamwa, Bangkok, Thailand

View my complete profile


Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.