<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d3767548654419712195', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

เลื่อนอีกแล้ววววว

อย่างที่รู้ๆกันว่าผมออกมาทำงานนอกประเทศตั้งแต่ต้นปี (เหมือนนานเนอะ)
กำหนดแรกสุดก่อนมานับจากเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับ 21 วันครับ
จริงๆคือขั้นต่ำอยู่แน่ๆ 21 วันที่เหลือไร้กำหนดกลับเมื่อใหร่ก็เมื่อนั้น
ก็มีมาเรื่อยๆ งานพองาม ไม่เยอะมากแค่ไม่มีเวลาว่างไปแรดเลยยยยย

ก็กะเอาไว้แล้วล่ะครับว่าไม่น่าจะว่างมากนัก คิดเอาไว้ว่าอย่างน้อยได้สักวันสองวันก็ยังดี
ที่ใหนได้ T_T โคตรจะยุ่งเลยครับ อย่างที่เห็นว่าไม่ได้อัพบล๊อกเลยแม้แต่วันเดียว
น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่ง

และมันก็เป็นอย่างที่คิดไว้งานเยอะทำไม่ทัน site แรก + ความไม่พร้อมของที่นี่
เมื่อทุกอย่างมันลงตัวก็ เลื่อนวันกลับสิคร้าบบบบ T_T

ไม่เป็นไรเพราะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเรียบร้อย ว่าไงไงมันก็เลื่อนแน่ๆ
สบายสิครับ อ่างานของผมที่อัดๆไปเสร็จหมดแล้วเหลือเก็บงานกับเอกสารอีกนิดหน่อย
กะว่าจะได้พักที่ใหนได้ สิ่งที่คาดเอาไว้และยังไม่ได้เจอก็เกิดขึ้น

ผมดูแลอยู่หลายระบบครับ และเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากที่ 21 วันที่ผ่านมา
มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลย!!! ^O^ เป็นไปได้อย่างไร พอได้รับคำสั่งเลื่อนเท่านั้นแหละ
เข้ามากันให้เพียบ !!! T^T เหมือนคิดถึงกันมาเป็นชาติ ยังไงยั่งงั้น

ตายสิครับแต่ก็ยังพอทำทัน และดูแลได้จนถึงตอนนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วที่อยู่ที่นี่
วันนี้นึกครึ้มอกครึ้มใจแลยมานั่งเขียนสักหน่อยแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่แล้วกัน
ขอตัวไปทำงานก่อน

ปล. มีความรู้สึกว่า Blog ตัวเองวันนี้มันไม่ได้เรื่องยังไงไม่รู้แฮะ
Friday, March 05, 2010 at 19:23

My Profile

 My name: Zena
My Home: Klongsamwa, Bangkok, Thailand

View my complete profile


Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.